| | Sitemap | EN | SQ
Категоризирано по "2013" година
<h4>Службени материјали:</h4>
<p>1.Службено гласило на ДЗИС, "ГЛАСНИК" (излегува 4 пати годишно);<br />2.Годишни извештаи;<br />3.Обрасци;<br />4.Закон за заштита на индустриска сопственост (Гласник I/94);<br />5.Закон за административни такси;<br />6.Преводи<br /><br />Меѓународна класификација на производи и услуги за регистрирање на жиговите според Договорот од Ница (шесто издание).<br />Правилник според договорот за соработка во областа на патентите (PCT) (на сила од 1 јануари 1994).<br />Мадридски договор за меѓународно регистрирање на жиговите.<br />Правилник (на сила од 1 април 1994).<br />Протокол на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите (Мадрид 27 јуни 1989).<br />Хашки договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (Хашки документ од 28 ноември 1960).<br />Дополнителен акт од Стокхолм од 14 јули 1967 (изменет и дополнет на 28 септември 1979).<br />Правилник донесен според Хашкиот договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (1 април 1994).<br />7.Упатства како да се заштити патент, жиг, модел и мостра.</p>
<h4>Студии:&nbsp;</h4>
<p>Студија на податоци од анкетата на терен на 571 претпријатие во Република Македонија во врска со активностите на проектот за формирање центар за технолошко набљудување во Скопје.<br />Технолошко набљудување Водич за добро практикуње на малите и средните претпријатија.<br />Прераснување на заводот за заштита на индустриска сопственост во завод за заштита на интелектуална сопственост (февруари, 2000).</p>
<h4><br />Симпозиуми и семинари (домашни и меѓународни):</h4>
<p>Заштита на географските називи на производите со ознаки на потеклото на производите како право од индустриска сопственост (Скопје, март 1995);<br />Индустриската сопственост - поттик за стопански развој на Република Македонија (советувањa Охрид, 1995/96);<br />Заштита на индустриската сопственост во земјите од централна и југоисточна Европа (меѓународен симпозиум Охрид, септември, 1995);<br />Индустриската сопственост во теоријата и практиката (советување во Охрид, 2000).</p>
<h4><br />Книги:</h4>
<p>&bdquo;Нематеријалното производство и економскиот развој&ldquo; (м-р Христо Арсов)<br />&bdquo;Заштита на топографијата на интегралните кола&ldquo;<br />&bdquo;Македонски пронаоѓачи&ldquo;<br />"Преговарање договори за лиценцирање технологија"<br />"Тајните на интелектуалната сопственост"</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Публикации

Службени материјали: 1.Службено гласило на ДЗИС, "ГЛАСНИК" (излегува 4 пати годишно);2.Годишни извештаи;3.Обрасци;4.Закон за заштита на индустриска сопственост (Гласник I/94);5.Закон за административ..

Објавено на 12.09.2013 Превземи