| | Sitemap | EN | SQ
Публикации

Службени материјали:

1.Службено гласило на ДЗИС, "ГЛАСНИК" (излегува 4 пати годишно);
2.Годишни извештаи;
3.Обрасци;
4.Закон за заштита на индустриска сопственост (Гласник I/94);
5.Закон за административни такси;
6.Преводи

Меѓународна класификација на производи и услуги за регистрирање на жиговите според Договорот од Ница (шесто издание).
Правилник според договорот за соработка во областа на патентите (PCT) (на сила од 1 јануари 1994).
Мадридски договор за меѓународно регистрирање на жиговите.
Правилник (на сила од 1 април 1994).
Протокол на Мадридскиот договор за меѓународна регистрација на жиговите (Мадрид 27 јуни 1989).
Хашки договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (Хашки документ од 28 ноември 1960).
Дополнителен акт од Стокхолм од 14 јули 1967 (изменет и дополнет на 28 септември 1979).
Правилник донесен според Хашкиот договор за меѓународно пријавување на мостри и модели (1 април 1994).
7.Упатства како да се заштити патент, жиг, модел и мостра.

Студии: 

Студија на податоци од анкетата на терен на 571 претпријатие во Република Македонија во врска со активностите на проектот за формирање центар за технолошко набљудување во Скопје.
Технолошко набљудување Водич за добро практикуње на малите и средните претпријатија.
Прераснување на заводот за заштита на индустриска сопственост во завод за заштита на интелектуална сопственост (февруари, 2000).


Симпозиуми и семинари (домашни и меѓународни):

Заштита на географските називи на производите со ознаки на потеклото на производите како право од индустриска сопственост (Скопје, март 1995);
Индустриската сопственост - поттик за стопански развој на Република Македонија (советувањa Охрид, 1995/96);
Заштита на индустриската сопственост во земјите од централна и југоисточна Европа (меѓународен симпозиум Охрид, септември, 1995);
Индустриската сопственост во теоријата и практиката (советување во Охрид, 2000).


Книги:

„Нематеријалното производство и економскиот развој“ (м-р Христо Арсов)
„Заштита на топографијата на интегралните кола“
„Македонски пронаоѓачи“
"Преговарање договори за лиценцирање технологија"
"Тајните на интелектуалната сопственост"

 

 

Објавено на 12.09.2013