| | Sitemap | EN | SQ
Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Државниот завод за индустриска сопственост7
Годишен план за јавни набавки во 2017 година на Државниот завод за индустриска сопственост
 
Бр. Предмет на договорот за јавна набавка Шифра според ОПЈН Очекуван почеток на постапката (месец) Проценета вредност на договорот без ДДВ во денари Вид на постапката
1 2 3 4 5 6
  I. Договори за јавни набавки на стоки        
1 Набавка на тонери за печатачи    Jaнуари 2017 200,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
2 Набавка на канцелариски материјал   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
3 Набавка на горива за службени коли   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
4 Изнајмување на принтери   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
5 Печатење на извештајот на ДЗИС за 2016 година и други материјали од доменот на индустриската сопственост (печатење на книги, исправи за ТМ, Патенти и индустриски дизајн)и рекламни материали   Jaнуари 2017 600,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 20 000 евра
6 Набавка на компјутери и компјутерска опрема   Jaнуари 2017 220,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
7 Набавка на лиценци за Микрософт офисе 2013   Jaнуари 2017 150,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
  II. Договори за јавни набавки на услуги        
8 Доделување на договор за јавна набавка на услуги од авторска агенција   Jaнуари 2017 300,000.00 Доделување на договор со објавување на оглас
9 Интернет конекција на ДЗИС   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
10 Сервисирање на компјутерска опрема   Jaнуари 2017 200,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
11 Сервисирање на службените автомобили   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
12 Јавна набавка за избор на фирма за водење на постапка за сертификација на ИСО стандардот  9001-2008 во ДЗИС   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
13 Договор за одржување на веб страната, алатките за пребарување на патенти, трговски марки и индустриски дизајн и системите за размена на податоци со ЕУИПО и ЕПО   Jaнуари 2017 600,000.00 Постапка со преговарање без објавување на оглас
14 Набавка на услуги за систематски преглед   Jaнуари 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
15 Набавка на угостителски, хотелски услуги и конференциска опрема за одбележување на 26-ти април и Патент нa годината 2016   Март 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
16 Доделување на договор за јавна набавка на услуги за букмаркирање на патенти   Март 2017 300,000.00 Барање за прибирање на понуди со објавување на оглас до 5 000 евра
17 Договор за одржување на информатичкиот систем   Март 2017 900,000.00 Постапка со преговарање без објавување на оглас
18 Договор за обработка на систем за размена на податоци со ЕПО за Еспаснет и надградба на постоечките системите за размена на податоци со ЕУИПО и ЕПО.   Јуни 2017 1,000,000.00 Постапка со преговарање без објавување на оглас
  III. Договори на јавни набавки на работи        
           
        Директор
Д - р Сафет Емрули
           
Објавено на: 21.11.2017