| | Sitemap | EN | SQ
Колкав е периодот на заштита на одреден жиг? Периодот за заштита на одреден жиг започнува со поднесување на апликација за истата, а е во времетраење од 10 години. На барање на сопственикот овој период може да биде продолжен за дополнителни 10 години.

Објавено на: 06.09.2013