| | Sitemap | EN | SQ
Што се подразбира под заштита на жиг? Жиг е ознака со која се врши диференцијација помеѓу производи и услуги од ист или сличен тип.

Објавено на: 06.09.2013