| | Sitemap | EN | SQ
Кој може да бара заштита на индустриски дизајн? Приватно или правно лице, акционерско друштво или било кој правен ентитет може да се здобијат со заштита на индустриски модел или дизајн доколку за тоа поднсеат соодветна апликација. Апликантите од странство мора да бидат застапувани од страна на авторизиран домашен претставник. Домашните апликанти не мораат да бидат застапени но во случај на потреба можат да се обратат на застапник за патенти кој би им помогнал при подготовка на апликацијата.

Објавено на: 06.09.2013