| | Sitemap | EN | SQ
Што се подлежи на заштита како индустриски дизајн? Даден облик, слика и цртеж можат да се заштитат како индустриски дизајн само доколку се нови и достатно се разликуваат од слични такви претходно поднесени.

Објавено на: 06.09.2013