| | Sitemap | EN | SQ
Што се подразбира под заштита на индустриски дизајн? ов надворешен изглед на веќе постоечки индустриски или занаетчиски производ кој не во масовно производство, или на некој негов дел соодветно може да биде заштитен како модел. Нова слика или цртеж што можат да се аплицираат на индустриски или занаетчиски производ, или на некој негов дел може да се заштити со т.н. орнаментален дизајн.

Објавено на: 06.09.2013