| | Sitemap | EN | SQ
Која е процедурата за добивање на ознака на потеклото? Процедурата за признавање на ознаката за потекло започнува со писмено барање за одобрување на заштита на географското име на производот. Процедурата е одредена со: Законот за индустриска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр 42/93 од 15.07.1993); Регулатива за процедура за признавање на ознака за потекло, и Процедурата за признавање на правото за употреба на ознаката за потекло Службен весник на Република Македонија бр. 24/98 од 28.05.1998.

Објавено на: 06.09.2013