| | Sitemap | EN | SQ
Одржување на патентот

За одржување на правото на патент после признавањето, мора да се платат предвидените годишни такси за таа намена.

Ако не се платат годишните такси, веднаш откако ќе помине рокот патентот престанува да важи. Инаку на носителот на правото на патент паѓа одговорноста за одржување на правото со плаќањето на таксите. 


Износот на годишните такси се разликува зависно од годината за која треба да се плати, и тоа:

III – 800,00 денари
IV – 1.000,00
V – 1.200,00
VI – 1.400,00
VII – 1.600,00
VIII – 1.800,00
IX – 2.000,00
X – 3.000,00
XI – 4.000,00
XII– 5.000,00
XIII - 6.000,00
XIV - 7.000,00
XV - 8.000,00
XVI - 9.000,00
XVII - 10.000,00
XVIII - 11.000,00
XIX - 12.000,00
XX - 13.000,00

Објавено на 02.09.2013