| | Sitemap | EN | SQ
Дописи за извршување на задача

Теркови за пополнување и доставување на уплатници до Државен завод за индустриска сопственост. 

Забелешка: Терковите се само пример што треба да содржи еден терк при поднесување до ДЗИС.

Листа на теркови: 

  1. Известување за уплата за трошоци за објава на пријавата за Патенти (превземи)
  2. Известување за уплата на годишни такси (превземи)
  3. Известување за уплата на трошоци за објава на промени (превземи)

 Во прилог доставување Урнеци од уплатница на сметка на ДЗИС и на сметка на Буџет на РМ

Уплатница на сметка на ДЗИС

Smetka na DZIS

 

Сметка на Буџет на РМ

Објавено на 01.06.2016