| | Sitemap | EN | SQ
Барајте стручна помош

При составување на пријавата на патент а со цел да добиете квалитетна заштита, да немате грешки и да ги запазите сите рокови барајте помош и совет од регистриран застапник. На овој начин може да го отстраните ризикот за недоволна и несоодветна заштита.


Напомена: Домашните правни и физички лица за информации и помош при составувањето на пријавата како и за другите прашања кои се поврзани со заштитата на правото на патент може да се обратат (по телефон, e-mail, лично) до Секторот за патенти во Државниот завод за индустриска сопственост.

Објавено на 01.09.2013