| | Sitemap | EN | SQМинистерството за економија во годишната Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014

Министерството за економија во годишната Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година (Сл. Весник на РМ бр. 7/2014) има предвидено соодветна мерка за поддршка за зголемување на конкурентноста на македонската индустрија, во чии рамки е и поддршката на патенти.

За поддршка на патенти, преку Програмата се доделуваат средства на иноваторите за соодветни активности наведени во Програмата.

За доделување на средства за поддршка на патенти е објавен јавен повик во пeчатените медиуми, а Јавниот повик и формуларите и постапката за аплицирање се достапни и на ВЕБ страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk  

11.02.2014