| | Sitemap | EN | SQИнформација за уништување на предмети со кои биле повредени правата на индустриска сопственост

На 26.04.2010 година на Депонијата Дрисла беше извршено шестото јавно уништување на одземените производи со кои беа повредени правата од интелектуална сопственост во тековната година.

Предмет на уништувањето беа одземените производи при координирани акции на Координативното тело за интелектуална сопственост кои се одземени од овластени лица на соодветните надлежни институции и за кои се донесени правосилни и извршни кривични и прекршочни одлуки од страна на  надлежните судови.

Во текот на ништењето беа уништени 10.075 пиратски ДВД и ЦД-а, 1.992 кутии цигари, 80 литри алкохол.

14.12.2011