| | Sitemap | EN | SQИнформација за уништување на предмети

На 26.04.2010 година на Депонијата Дрисла беше извршено десетото јавно уништување на одземените производи со кои беа повредени правата од интелектуална сопственост во тековната година.

Предмет на уништувањето беа одземените производи при координирани акции на Координативното тело за интелектуална сопственост кои се одземени од овластени лица на соодветните надлежни институции и за кои се донесени правосилни и извршни кривични и прекршочни одлуки од страна на надлежните судови.

Во текот на ништењето беа уништени 34.548 пиратски предмети и 4.308 литри алкохол.

26.04.2012