| | Sitemap | EN | SQUPDATE: Услугата за дневно ажурирање на базите на податоци е успешно вратена на функција

Почитувани корисници, 

Ве известуваме дека услугите за дневно ажурирање на базите на податоци се успешно вратени на функција. Базите на трговски марки и индустриски дизајн се ажурирани вклучувајќи ги промените до 11.02.2022. 

Исто така базите на податоци на EUIPO, TMview и DESIGNview се успешно ажурирани. 

Ви благодариме за вашето трпение и разбирање. 

14.02.2022