| | Sitemap | EN | SQ
Закон за изменување на Законот за индустриската сопственост (Сл.весник на СРМ бр. 31 од 2020)

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за индустриската сопственост, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 4 февруари 2020 година.


Превземи

Објавено на 20.02.2020