| | Sitemap | EN | SQ
Тарифа на ДЗИС
ТАРИФА
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


“Службен весник на Република Македонија” бр. 128/09
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за индустриска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09), директорот на Државниот завод за индустриска сопственост донесе
ТАРИФА
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

За трошоците во постапката за стекнување на правата од индустриска сопственост и трошоците за давање на информативни услуги се наплаќа надоместок според следната тарифа:

Тарифна ставка
Вид на услугата
Износ во денари
1
2
3
I
Патенти
 
1.1
За уредување на пријавата во постапка на формално испитување
500,00
1.2
За уредување на пријавата во постапка за испитување на условите за признавање
- за пријава до 10 патентни барања
- за секое наредно патентно барање
1.000,00
150,00
1.3
За објавување на податоците за признат патент за првите 10 години на важност
1.500,00
1.4
За објавување на податоците за признат патент за 20 години на важност
3.000,00
1.5
За објавување на податоци за издаден дополнителен сертификат за заштита
5.000,00
1.6
За издавање исправа за признат патент
1.000,00
1.7
За печатење на патентен спис
- за една страница
- за една страница цртеж
500,00
700,00
1.8
За објавување на промена на податоци во регистрите
500,00
1.9
За извод од регистрите на Заводот
700,00
1.10
За извештај од пребарувањето во патентните бази на податоци по еднен зададен број на пријава или патент
1.000,00
1.11
За извештај од пребарувањето во патентните бази на податоци по една зададена хемиска формула или по едно зададено генеричко име или име на фирма
1.500,00
1.12.
За извештај од пребарувањето во патентните бази на податоци за барање до 5 подкласи од МКП
2.500,00


Напомена 1:

Доколку пронајдувачот е и подносител на пријавата, висината на износот на Тарифните ставки 1.1 до 1.7 се намалува за 50%.

Напомена 2:

Доколку барањето за извештај од пребарувањето е поднесено од страна на универзитетите, малите и средни претпријатија, висината на износот на Тарифните ставки 1.10, 1.11 и 1.12 се намалуваат за 50%.

Напомена 3:

Се ослободуваат од обврската за плаќање на надомест за барање за извештај од пребарување од Тарифните ставки 1.10, 1.11 и 1.12 невработените лица, студентите, пензионерите и инвалидите.

Напомена 4:

Се ослободуваат од обврската за плаќање на надомест за барање за извештај од пребарување од Тарифните ставки 1.10, 1.11 и 1.12 сите физички лица кои ќе поднесат пријава за пронајдок од областа на екологијата и заштитата на човековата околина.

Напомена 5:

Доколку текстот на пријавата и измените на пријавата во текот на испитувањето се поднесени во електронска форма (на пример на дискета), висината на износот на Тарифните ставки 1.1 до 1.7 се намалува за 30%.

 

II.
Индустриски дизајн
 
2.1
За уредување на пријавата за индустриски дизајн- постапка на формално испитување
180,00
2.2
За уредување на пријавата за индустриски дизајн- постапка за испитување на условите за признавање на правото за индустриски дизајн
380,00
2.3
За објавување на податоци од пријавата за индустриски дизајн, за секој дизајн поединечно
550,00
2.4
За објавување во боја на податоците од пријавата за индустриски дизајн, за секој дизајн поединечно
1.200,00
2.5
За објавување на податоци за признат индустриски дизајн, за секој дизајн поединечно
550,00
2.6
За објавување во боја на податоци за признат индустриски дизајн, за секој дизајн поединечно
1.200,00
2.7
За издавање на исправа за признат индустриски дизајн
550,00
2.8
За издавање на исправа за признат индустриски дизајн кај повеќекратна пријава:
-првиот дизајн
- за секој нареден дизајн од серијата
380,00
150,00
2.9
За објавување на промена на податоци во регистрите
300,00
2.10
За објавување на продолжување на важење на индустрискиот дизајн
300,00
2.11
За извод од регистрите на Заводот
180,00
2.12
За извод од регистрите кај повеќекратна пријава за секој дизајн поединечно
180,00
2.13
За извештај од пребарувањето во базите на податоци, за едно барање
900,00
     
III.
Трговска марка
 
3.1
За уредување на пријавата за трговска марка – постапка на формално испитување
180,00
3.2
За уредување на пријавата за трговска марка – постапка за испитување на условите за признавање на правото на трговска марка
380,00
3.3
За објавување на податоци од пријавата за трговска марка, со едно барање до три класи;
Ако списокот на производи и услуги содржи повеќе од три класи, за секоја нова класа
750,00

180,00
3.4
За објавување на податоци за призната трговска марка;
Ако списокот на производи и услуги содржи повеќе од три класи, за секоја над третата
380,00

180,00
3.5
За објавување на изгледот на трговска марка во боја
1.200,00
3.6
За издавање на исправа за призната трговска марка
380,00
3.7
За објавување на продолжувањето на важењето на призната трговска марка
300,00
3.8
За објавување на промената на податоците во регистрите на Заводот
300,00
3.9
За извод од регистрите на Заводот
200,00
3.10
За извештај од пребарувањето во базите на податоци за идентични знаци во збор, со едно барање до три класи;
Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа
550,00

130,00
3.11
За извештај од пребарувањето во базите на податоци за слични знаци во збор, со едно барање до три класи;
Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа
750,00

180,00
3.12
За извештај од пребарувањето во базите на податоци за идентични знаци во изглед, со едно барање до три класи;
Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа
750,00


180,00
3.13
За извештај од пребарувањето во базите на податоци за слични знаци во изглед, со едно барање до три класи;
Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа
930,00

180,00
3.14
За извештај од пребарувањето во базите на податоци за идентични комбинирани знаци во изглед и збор, со едно барање до три класи;
Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа
930,00

180,00
3.15
За извештај од пребарувањето во базите на податоци за слични комбинирани знаци во изглед и збор, со едно барање до три класи;
Ако барањето содржи повеќе од три класи, за секоја наредна класа
1.130,00

180,00
3.16
За извештај од пребарување во базите на податоци, по подносител/ носител ( број на пријавата/ регистарски број, податоци за изгледот на трговската марка и броеви на класи според меѓународната класификација ) со едно барање кое содржи до пет трговски марки;
Ако извештајот содржи повеќе од пет за секоја наредна трговска марка, се плаќа дополнителн
600,00

50,00
     
IV.
Заштита на географски називи и користење на заштитените географски називи
 
4.1
За уредување на пријавата за признавање право на користење на заштитениот географски назив
150,00
4.2
За уредување на пријавата за признавање на правото на користење заштитениот географски назив – постапка за испитување на условите
300,00
4.3
За објавување на податоците за овластен корисник
600,00
4.4
За објавување на промена на податоците во регистарот на Заводот
250,00
4.5
За објавување на податоци за продолжено право на овластен корисник
250,00
4.6
За извод од регистрите на Заводот
150,00
4.7
За издавање исправа за признаено право на овластен корисник
300,00
4.8
За извештај (информации) од пребарувањето во базите на податоци на Заводот за заштитени географски називи и овластени корисници:
- за определен географски назив
- за податоци за овластени корисници на определен заштитен географски назив
300,00

450,00
     
V
Публикации
 
5.1
Цена на службено гласило на Заводот
- за еден примерок на ЦД
150,00
5.2
За објава на оглас во службеното гласило на Заводот, по 1/16 страница
300,00
5.3
Изданија на Заводот на ЦД: 1 ЦД
150,00
5.4
Технички услуги:
- за копирана/печатена/ страница
- за електронски запис на дискета
- за електронски запис на ЦД
2,50
25,00
75,00
     
VI
Информативни услуги на одделението за технолошко набљудување
 
6.1
Обука за користење на базите на податоци-по лице
750,00
6.2
Пристап до патентните информации во електронската библиотека на Заводот, на час
45,00
6.3
Извештај од пребарувањето во странските комерцијални бази на патенти
Дeнарска противвредност
+ 30%
6.4
Извештај од пребарувањето по зададена тема во патентните бази на податоци
3.000,00
6.5
Изработка на елаборат од технолошко набљудување
15.000,00
6.6
Извештај од пребарување (производители, саеми, семинари), по извештај
750,00
6.7
Извештај од пребарувањето на литература и списанија по одделни област
750,00
6.8
Периодичен извештај (на три или шест месеци), по зададена тема или име на фирма
2.250,00
6.9
За поднесување барање за извештај и/или мислење за состојбата на техниката преку Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија до Заводот за патенти на Република Унгарија
1.500,00
     
VII
Застапници во постапка за заштита на индустриска сопственост
 
7.1
За полагање на посебен стручен испит на лица што ќе се занимаваат со застапување во постапката за заштита на правата од индустриска сопственост
6.250,00
7.2
За полагање поправен стручен испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост
1.500,00
7.3
За објавување на промена на податоци во регистарот на застапници
150,00
7.4
За објавување податоци при впишување во регистарот на застапници
150,00

 

Член 2

Подносителот на пријавата (физичко или правно лице) или застапникот за стекнување на правото на патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потекло и географска ознака како и физичко или правно лице кое бара информативни услуги ги плаќаат трошоците од оваа тарифа на сметка на Заводот и тоа:- трошоците кои произлегуваат од правни акти издадени во согласност со Законот за индустриска сопственост, се уплатуваат според рокот утврден во соодветниот акт;- средствата на име трошоци за давање информативни услуги се уплатуваат при поднесување на барањето.


Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа, престанува да важи Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија бр. 03-674/8од 20 септември 2007 година (“Службен весник на Република Македонија “ бр.115/07).


Член 4

Оваа Тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија “, а ќе се објави по добивањето на согласност одВладата на Република Македонија.

 


ДИРЕКТОР
м-р Сафет Емрули,с.р.

Бр. ____________

______________2009 година 
С к о п ј е

 


Превземи

Објавено на 01.06.2011