| | Sitemap | EN | SQ
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Во Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 21/2009 и 24/11), по членот 8 се додава нов наслов и нов член 8-а


Превземи

Објавено на 25.02.2014