| | Sitemap | EN | SQ
Национална легислатива
Закон за изменување на Законот за индустриската сопственост (Сл.весник на СРМ бр. 31 од 2020)

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваа..

Објавено на 20.02.2020 Превземи
Кодекс за административни службеници

Кодексот за административни службеници може да го видите овде.

Објавено на 24.01.2020 Превземи
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Измени и дополнувања на Законот бр. 41/2014.

Објавено на 27.02.2019 Превземи
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Измени и дополнувања на Законот бр. 83/2018.

Објавено на 08.05.2018 Превземи
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Измени и дополнувања на Законот бр. 53/2016.

Објавено на 21.03.2016 Превземи
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Измени и дополнувања на Законот бр. 152/2015.

Објавено на 03.09.2015 Превземи
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Во Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 21/2009 и 24/11), по членот 8 се додава нов наслов и нов член 8-а

Објавено на 25.02.2014 Превземи
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Измени и дополнувања на Законот бр. 12/2014.

Објавено на 22.01.2014 Превземи
Закон за индустриска сопственост

ЗАКОН ЗА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТПРВ ДЕЛ ОПШТИ ОДРЕДБИ Содржина на законот Член 1 Со овој закон се уредува стекнувањето, остварувањето и заштитата на правата од индустриска сопственост. Права од индустриска сопственост Член 2 (1) Права од индуст..

Објавено на 03.09.2013 Превземи
Закон за административни такси

Такси за стекнување и одржување во важност на патент, индустриски дизајн, трговска марка, право на користење на ознака на потеклото на производот и географската ознака и топографија на интегрални кола и такси за застапници. Симнете го документот за ..

Објавено на 03.09.2013 Превземи
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ТОПОГРАФИЈАТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ КОЛА ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ(Службен весник на РМ бр. 05/1998 и 33/2006) I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИЧлен 1 Со овој закон се уредува правото на заштита на топографијата на интегрални кола. Член 2 Во смисл..

Објавено на 01.06.2011
Правилник за индустриски дизајн

Во прилог ги во доставуваме Правилникот за индустриски дизајн за симнување.

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Правилник за ознака на потекло на производот и географска ознака

Во прилог ги во доставуваме Правилникот за ознака на потекло на производот и географска ознака за симнување.  

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Правилник за патент

Во прилог ги во доставуваме Правилникот за патенти за симнување.

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Правилник за стручниот испит за застапници за индустриска сопственост и за регистарот на застапници

Во прилог ги во доставуваме Правилникот за стручниот испит за застапници за индустриска сопственост и за регистарот на застапници за симнување.

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Правилник за трговска марка

Во прилог ги во доставуваме Правилникот за трговски марки за симнување.

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Тарифа на ДЗИС

ТАРИФАНА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “Службен весник на Република Македонија” бр. 128/09 Врз основа на член 24 став 2 од Законот за индустриска сопственост (“Службен весник на ..

Објавено на 01.06.2011 Превземи
Закон за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТСО ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНГлава 1Општи одредбиЧлен 1 2) е откриена при контрола на стока која се внесува во или се изнесува од царинското подрачје на Република Македонија, која е ставен..

Објавено на 01.06.2011
Правилник за за формата и содржината на пријавата за регистрација на топографијата на интегрални кола

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за заштита на топографијата на интегрални кола ("Службен весник на Република Македонија" бр.5/98), Министерот за развој донесе ПРАВИЛНИКза формата и содржината на пријавата за регистрација на топографијата н..

Објавено на 01.06.2011
Закон за дополнување на Законот за индустриската сопственост

Измени и дополнувања на Законот бр. 24/2011.

Објавено на 25.02.2011 Превземи
Закон за индустриска сопственост

Законот за индустриска сопственост бр. 21/2009.

Објавено на 17.02.2009 Превземи