| | Sitemap | EN | SQ
Меѓународни договори
ДОНЕСЕН Е ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ ОД НАЈРОБИ ЗА ЗАШТИТА НА ОЛИМПИСКИОТ СИМБОЛ

Службен весник на РМ, бр. 165 од 28.11.2013 година

Објавено на 05.02.2014 Превземи
EPK

КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ПАТЕНТИ(ЕВРОПСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЈА) од 5 октомври 1973како што е изменета и дополнета со Актот за изменување и дополнување на членот 63 од ЕПК од 17 декември 1991и Актот за изменување и дополнување на ЕПК од 29..

Објавено на 03.09.2013 Превземи
Договор за соработка на полето на патенти

ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА НА ПОЛЕТO НА ПАТЕНТИТЕ ( ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ) Објавен во “Службен весник на РМ.” бр. 49/97) од 30 септември 1997 година ВЛАДАТА на Страната договорничка ("Земјата"), преставувана од Абдименаф Незири, Министер за р..

Објавено на 03.09.2013 Превземи
Стразбурски договор

Во прилог ви до доставуве комплетиниот текст за Стразбурскиот договор за симнување.  

Објавено на 02.06.2011 Превземи
Локарнски договор

Во прилог ви до доставуве комплетиниот текст за Локарнскиот договор за симнување.  

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Мадридски договор

Во прилог ви до доставуве комплетиниот текст за Мадридскиот договор за симнување.

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Сингапурски договор за правото на трговска марка

СИНГАПУРСКИ ДОГОВОР ЗА ПРАВОТО НА ТРГОВСКА МАРКА Објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр.19/10 Член 1 Скратени изрази Во овој договор, освен ако не е предвидено поинаку:(i) „Завод“ значи тело на договорната..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Женевски акт на Хашки договор

ЖЕНЕВСКИОТ АКТ НА ХАШКИОТ ДОГОВОР КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА МЕЃУНАРОДНАТА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈНОбјавен во “Службен весник на РМ.” бр.33/05ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ Член 1 Скратени изрази За целите на овој Акт: (i) "Хашкиот договор" значи ..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Париска конвенција

ПАРИСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ ОД 20 МАРТ 1883 ГОДИНА ревидирана во Брисел на 14 декември 1900 година, во Вашиштон на 2 јуни 1911 година, во Хаг на 6 ноември 1925 година, во Лондон на 2 јуни 1934 година, во Лисабон на 31 о..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
PCT - Договор за правото на патент

Во прилог ви до доставуве комплетиниот текст за PCT договорот за правото на патент за симнување.  

Објавено на 31.05.2011 Превземи
PCT

Во прилог ви до доставуве комплетиниот текст за PCT за симнување.  

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Виенски договор

Виенски договор за меѓународна класификација на фигуративните елементи на трговските марки Составен во Виена на 12 јуни 1973како што е изменет и дополнет на 1 октомври 1985 Објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр.19/10 Д..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Мадридски протокол

Во прилог ви до доставуве комплетиниот текст за Мадридскиот протокол за симнување.

Објавено на 31.05.2011
Хашки договор

ХАШКИ ДОГОВОР ЗА МЕЃУНАРОДНО ПРИЈАВУВАЊЕ МОСТРИ И МОДЕЛИ (ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН) (Хашки документ од 28 ноември 1960 год.) Објавен во “Службен весник на РМ.” бр. 71/96 од 30 декември 1996 година Член 1 1) Договорните држави формираат посе..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
SOIZ основање

КОНВЕНЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СВЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ПОТПИШАНА ВО СТОКХОЛМ НА 14 ЈУЛИ 1967 ГОДИНА* Објавенa во “Службен лист на СФРЈ МД” 31/72 Договорните страни, Поттикнати од желбата да придонесат за подобар раз..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Будимпештански договор

Превземи го pdf документот во вашиот диск.

Објавено на 31.05.2011 Превземи
Лисабонски договор

ЛИСАБОНСКИ ДОГОВОР ЗА ЗАШТИТА НА ОЗНАКИТЕ НА ПОТЕКЛО И НИВНАТА МЕЃУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЈА Од 31 октомври 1958 година, изменет и дополнет во Стокхлом на 14 јули 1967 година и на 28 септември 1979 година Објавен во “Службен весник на Република Ма..

Објавено на 31.05.2011 Превземи
TRIPS

СПОГОДБА ЗА ТРГОВСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРАВАТА ОДИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТВО МАРАКЕШ15 АПРИЛ 1994 ГОДИНА Членките ,Co желба да ce спречат нарушувањата и пречките во меѓународната трговија и земајќи ја предвид потребата да ce унапреди делотворната и соо..

Објавено на 31.05.2011 Превземи