Обрасци за Географски ознаки
Барање за заштита на географскиот назив

Барање за заштита на географскиот назив (GI)

Објавено на 22.10.2019
Барање за признавање на право на користење на заштитениот географски назив

Барање за признавање на право на користење на заштитениот географски назив (GI)

Објавено на 22.10.2019
Барање за впишување промени во регистрите на корисници

Барање за впишување промени во регистрите на корисници (GI)

Објавено на 22.10.2019
Барање за впишување на промена во регистарот за заштитени географски ознаки

Барање за впишување на промена во регистарот за заштитени географски ознаки (GI)

Објавено на 22.10.2019
Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив

Барање за продолжување на правото за користење на заштитениот географски назив (GI)

Објавено на 22.10.2019