Елаборат

- Елаборатот го изработува институција која ги исполнува условите предвидени со Правилникот за ознака на потекло на производот и географската ознака.

-Контролата на посебните својства на производот може да ја врши институцијата која го изработила елаборатот или друга институција која ги исполнува условите предвидени со Правилникот за ознака на потекло на производот и географската ознака, за што издава доказ.

 

Објавено на 03.09.2013