Што содржи пријавата за признавање на правото

Пријавата за признавање на правото на користење содржи:

-барање за признавање на правото на користење на заштитен географски назив;
-доказ за вршење определена дејност и
-доказ за извршена контрола, кога се бара заштита со ознака на потеклото, односно изјава од подносителот, кога се бара заштита со географска ознака.

 

Објавено на 03.09.2013